SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby společnost SAKURA Communication Services s.r.o IČ: 27581497, se sídlem Radlická 1170/61 150 00 Praha 5 — Smíchov, vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 114952, dále označována jako „MyAmazingJapan“, "MAJ", „našimi“, „námi“, „správce“ apod., zpracovávala Vaše osobní údaje dle dále uvedených podmínek.

ROZSAH A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v rozsahu, v jakém jste je poskytli. Jde především o jméno, příjmení, e‐mail, telefonní číslo, adresu bydliště nebo adresu provozovny, název organizace nebo firmy. Budeme využívat Vaše osobní údaje ke zpracování objednávky a za účelem přímého marketingu a zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a analýzy a k personalizování nabídky produktů a služeb, k jejichž odběru jste se přihlásili. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 – (dále jako „GDPR“).
Osobní údaje nejsou shromažďovány pouhou interakcí s našimi stránkami, ale jsou generovány i technickými procesy, jako jsou kontaktní formuláře, komentáře, hodnocení, soubory cookies nebo analytika. Přesný rozsah uvádíme níže.


Kontaktní formuláře
Osobní údaje zaznamenané skrze kontaktní formulář slouží k přímé komunikaci se zákazníkem a nevyužíváme tyto informace za účelem marketingu bez předchozího souhlasu.


S KÝM SDÍLÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE


Níže uvádíme seznam třetích stran, s nimiž sdílíme nebo skrze které zpracováváme osobní údaje:


Google Analytics
Pro sběr a vyhodnocování dat z návštěvnosti našich stránek. Zásady ochrany osobních údajů


Google Adwords
Pro účely personalizovaných reklam a nabídek. Zásady ochrany osobních údajů


Facebook a Instagram
Pro účely přímého marketingu a vytváření personalizovaných nabídek a reklam a pro přímou komunikaci. Zásady ochrany osobních údajů


Zásilkovna
Slouží pro doručení zásilky na Vaši adresu nebo na adresu osobního odběru. Vaše právo na ochranu soukromí na platformách třetích stran se bude řídit příslušnými pravidly těchto třetích stran. Zásady ochrany osobních údajů

DOBA, PO NÍŽ BUDOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY


Vaše osobní údaje uchováváme po takovou dobu, která je minimálně zapotřebí k naplnění účelu prodeje a vyřízení objednávky. Obecně budeme Vaše údaje uchovávat stejnou dobu, po jakou budete mít zřízený svůj účet u MyAmazingJapan nebo na základě povolených preferencí u cookies, které jste povolili po dobu užívání stránek. U osobních údajů týkajících se nákupů produktů tyto údaje uchováváme déle, abychom vyhověli zákonným povinnostem (jde například o daňové předpisy, předpisy týkající se prodeje a záruky).

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Abychom zajistili bezpečnost Vašich osobních údajů, používáme celou řadu technických a organizačních opatření, včetně šifrovacích a autentifikačních nástrojů.

ODVOLÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailu na adresu info@myamazingjapan.cz nebo kliknutím na Smazat účet ve Vašem zákaznickém účtu pod sekcí Detaily účtu. Odvolání souhlasu se zasíláním obchodních sdělení je rovněž možné přímo z každého obchodního sdělení zaslaného e-mailem. Tuto volbu proveďte kliknutím na odkaz Odhlásit. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na základě jiného právního základu, například zpracování objednávky.

OSOBY S PŘÍSTUPEM K VAŠÍM OSOBNÍM ÚDAJŮM


K Vašim osobním údajům budeme mít přístup my, naši zaměstnanci a případně též třetí osoby – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje všechny požadavky GDPR, a které budou dostatečně chránit Vaše práva a Vaše osobní údaje. Těmito osobami jsou zejména právní a marketingoví poradci, účetní a daňoví poradci nebo služby uvedené výše v seznamu třetích stran. Tyto osoby však budou mít přístup k těmto údajům jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu, pokud to bude nutné pro poskytnutí služby a splnění zákonných požadavků.

VAŠE PRÁVA SOUVISEJÍCÍ S OCHRANOU VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR.

PRÁVO VZNÉST NÁMITKU


Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jestliže je zpracováváme pro účely přímého marketingu. Námitku je nutné podat přímo nám a to prostřednictvím e-mailu na adrese info@myamazingjapan.cz. V případě, že vznesete námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu, osobní údaje v tomto rozsahu dále nezpracováváme, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 GDPR.

PRÁVO PODAT STÍŽNOST U DOZOROVÉHO ÚŘADU


Kdykoliv můžete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění našich povinností plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz. 

KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE


Správce, tj. MyAmazingJapan, můžete kontaktovat na emailu: info@myamazingjapan.cz. Jsme oprávněni požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění právních povinností správce může být veškerá komunikace mezi Vámi a MyAmazingJapan monitorována.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Nebo Reset password